İnsan kaynakları Yönetimi / Kurumsallaşma

   MAAÇ AKADEMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları bölümünün misyonu organizasyonların etkinliğini artırmak için tasarlanan programları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynaklarının Yönetim Fonksiyonları

 •  İşe Alma Süreci
 •  Rol ve İş Tanımları
 • Ücretlendirme
 • Yasal Uygunluk
 • Performans Yönetimi
 •  Beceri
 •  Çalışanların Gelişimi Planı
 •  İş Güvenliği ve Sağlığı
 •  Eğitim Planları.

Stratejik İnsan Kaynakları

 Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları yönetim sisteminin hayata geçmesinden sonra daha ileri seviye çalışması olarak değerlendirdiğim üst yönetim kademesini ilgilendiren, Stratejik İnsan Kaynakları sistemine geçilebilecektir.

Stratejik İnsan Kaynakları                                                     

Kurumun temel stratejileri çerçevesinde çalışan, programlar üreten ve kurumun stratejileriyle uyumlu bir insan kaynakları anlayışının yerleşmesi. Uygulamalarda yöneticilerin günlük rutin işlemler yerine stratejik konulara odaklanması ve konuda kazanımlar elde etmeye çalışmasıdır. Stratejik insan kaynakları bir kurumun üst yönetimini ilgilendirir. İnsan kaynakları bölümünde çalışan görevlilerin günlük uygulamalarına ilişkin olmaktan çok geleceğe yöneliktir. Stratejik konular şunlar olabilir:

 1. Üst düzeyde yetenekli kişiler arasından birim yöneticilerini nasıl seçebiliriz.
 2. Birim yöneticilerinin liderlik yeteneklerini nasıl artırabiliriz, onları nasıl onere edebiliriz.
 1. İK programlarını ve hizmet içi eğitim programlarını nasıl stratejik planla daha uyumlu ve plan hedeflerini gerçekleştirebilir hale nasıl getirebiliriz.
 1. Kurumda çalışan tüm yöneticileri nasıl kurumla bütünleşmiş ve kurumun değerlerini kabul etmiş kişiler haline getirebiliriz.

Strateji yönelimli roller, bakış açısını ufka yöneltmeyi, değişiklik yaratmayı ve üst düzey performansları hedefler. Stratejik insan kaynakları yönetiminde “strateji geliştirme” ve bu stratejilere göre hareket etme önemlidir. İnsan kaynakları stratejileri, kurumun yol haritasıdır.

Stratejik değerlendirmeler;

 “İnsan kaynakları yapısını, kurumun yeniden oluşturulun organizasyon modeli çerçevesinde ele almak.”

“Üst düzey yöneticilerde ve orta kademe yöneticilerde piyasanın en iyileriyle çalışmak ve bu kişilere piyasanın üzerinde ücret vermek.”

“Yetenekli genç insanlarla çalışmak ve bu kişilere piyasa ücret ortalamasında ücret verirken ücret dışı ödüllendirmelerle sürekliliği sağlamak.”

“Yetenekli genç insanları istihdam ederek bunları kurum içinde eğitim programlarıyla geliştirmek ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak”

“Nitelikli elemanların kurumda ortalama beş yıl kalmasını sağlayacak önlemleri almak ve bu kişilerin kurumsal kültürün omurgasını oluşturmalarını temin etmek.”

“Yönetici-yönetilen oranını 1/20 düzeylerinde tutmak”

“Kurumdaki hiyerarşi kademelerinin sayısını azaltmak. Bunun için müdür yardımcılığı, koordinatörlük pozisyonlarını kaldırmak ve yalın organizasyon sistemine geçmek”

“Yöneticilere yılda en 20 saat hizmet içi eğitim vermek.”

“Personel sayısında %10 oranında azaltmaya gitmek.”

“Kurumumuzda liderler yetiştiren liderlere sahip olmak. Kurum müdürlerinin süper liderler olmalarını sağlamak”

“İnsan kaynakları politika ve prosedürlerinin, eğitim uygulamalarının, performans değerlendirme ve ödül yönergesi uygulamalarının sonuçta kurumsal performansı gerçek anlamda geliştirmesini sağlamak. Örgütsel performansı maksimize etmek.”

“Mevcut insan kaynakları yapısıyla piyasada rekabet avantajı elde etmek.”

Örnekleri verilen bu politika ve yönelimler insan kaynaklarına ilişkin “temel stratejilerle” ilgilidir.

Stratejileri belirleyip bu stratejilere göre hareket etmeğe başladığımız zaman stratejik insan kaynakları yaklaşımını uygulamaya başlamışız demektir.

Ancak stratejik insan kaynakları yönetimi pasif bir uygulama değil, dinamik bir süreçtir.

KURUMSALLAŞMADA DANIŞMANLIK AŞAMALARI

 1. Kuruluşun ilke ve amaçları, misyonu ve vizyonunun (ufku, ileriyi görme gücü) tanımlanması.
 2. İlke ve amaçlarına uygun kurumsal yapının ve organizasyon şemasının oluşturulması (var olanların revize edilmesi)
 3. Kurum kültürünün oluşturulması, çalışma ve işin yönetilmesinde gerekli olan yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması, (varsa revize edilmesi)
 4. Çalışma ve iş ile ilgili zaman, yöntem ve toplam kalite standartlarının belirlenmesi, ar-ge çalışması yapılması
 5. Hiyerarşik bir düzen içerisinde sorumluluk ve yetkilerin dağıtılması, görev tanımlarının yapılması, çalışanlar arası iletişimin ve takım çalışmasının dikkate alınması, personel memnuniyetinin sağlanması
 6. İnsan kaynakları sisteminin geliştirilmesi, artarak gelişen hizmetlerin günün şartlarına uygun olarak planlanması ve sürekli kurum içi mesleki eğitim sisteminin kurulması, verimlilik ve motivasyonun artırılması çalışmalarının yapılması,
 7. İşe alma, yerleştirme ve terfi sistemlerinin etkin ve herkesi memnun edici olması
 8. Performans yönetimine geçilerek, adil ve dengeli bir ücret / maaş sistemi kurulması, (varsa revize edilmesi) performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulması,
 9. Stratejik Planlama yapılması, etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması fon ve kaynak yaratma yöntemlerinin araştırılması
 10. Bilişim teknolojilerinin kullanılması, internet web sayfasının sürekli güncelleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması vb.
 11. Yazılı, görsel ve işitsel medya ile ilişkilerin değerlendirilmesi,
 12. İş dünyası, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Turizm sektöründe ki kuruluşlarla iletişimin genişletilmesi
 13. Liderlik ve Yönetim becerilerinin geliştirilmesi

 KURUMSALLAŞMA STRATEJİLERİ  ( ÖZET ) DANIŞMANLIK AŞAMASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 • Hizmet /üretim,  pazarlama ve planlama ve iş analizi yapılması (görev, yetki ve sorumluluklar ile işin gerektirdiği nitelikler) gözlem, anket ve görüşme yöntemlerinin kullanılması
 • Her bir görev için görev tanımlarının netleştirilmesi
 • Kurumsallaşma  ile ilgili genel değerlendirmenin yapılması
 • Organizasyon şeması ( normlarda belirtilen kuruluş ve görev tanımlarına uygun)
 • Planlamanın yapılması, genel çalışma programı (aylık –  3 aylık ve yıllık (dönemsel))
 • İş akışı ve çalışanlara yönelik çalışma raporları (ayrıca, anket değerlendirmeleri)
 • Birim yetkilileri ( değerlendirme, strateji belirleme, programlı çalışma yöntemleri)
 • Kurum içi eğitim programları (her departman kendi bünyesinde değerlendirilecektir)
 • Aktif ve müşteri odaklı birim personeli değerlendirmeleri, verimlilik ve motivasyon eğitimleri ( takım çalışmaları)
 • Medya ve Halkla ilişkiler (genel-motivasyon ve ortama uyum çalışmaları – müşteri memnuniyeti
 • İnsan Kaynakları ve performans yönetimi çalışma stratejileri
 • Verimlilik ve kârlılık
 • Liderlik ve Yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 • Genel değerlendirme ve Yönetime öneriler
 • Kalite (KEK) ve organizasyon (OEK) el kitaplarının hazırlanması