Kişisel Gelişim ve Moderatörlük

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır.
 • Kişisel gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir.
 • Kişisel gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada adımlar atmaktır.
 • Kişisel gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

KİŞİSEL GELİŞİM SÜRECİ:

 • Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.
 • Kişisel gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar.
 • Kişisel gelişim, insanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

KİŞİSEL GELİŞİMİN FAYDALARI  

 • Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar.
 • İnsanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yoludur.
 • İnsan kişisel gelişimini ancak farklı öğrenmelerle gerçekleştirilebilir.
 • Kişi farklı konularda bilgisini arttırdıkça ve bu bilgiler arasında ilişkiler kurdukça yaratıcı düşünme becerisi kazanır.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 İş Yaşamında Profesyonellik : Profesyonel bakış açısını geliştirerek, işe ve kuruma katma değer sağlayacak yaklaşım ve davranışları geliştirir.

İletişim Becerileri ve İlişki Yönetimi:     Geliştirilecek doğru ve etkin iletişim yaklaşımlarıyla kurum içi ve dışı ilişkiler ile ilişki ağlarını etkili yönetebilme becerilerini geliştirir.

 İş Hayatında Başarmak (Başarının Temel Kuralları):  İş hayatında gerekli olan problem çözme, vizyon, hedef koyma, planlama, takım çalışması, profesyonel yaklaşım geliştirme gibi temel becerileri geliştirir.

Problem Çözme/Karar Verme Becerileri:  Problemlere sistematik yaklaşımla, yaratıcı çözümler oluşturur, doğru karar verme becerisini geliştirir.

Profesyonel Sunuş Becerileri: Etkin beden dili ve sunuş teknikleri ile topluluk karşısında ikna edici ve etkileyici sunuş becerisini geliştirir.

Topluluk Önünde Konuşma: Doğru duruş ve konuşma teknikleri ile kendini rahat ve etkin ifade etme ve hitabet becerisini geliştirir.

İkna ve Müzakere Becerileri: Katılımcılara iletişimlerinde, çatışmaları önleyerek kazan-kazan ilişkisine dayalı sonuç üretmelerini sağlayacak müzakere ve ikna becerilerini kazandırır.

Etkin Zaman Yönetimi: Zamanı etkin ve verimli kullanarak doğru planlama, önceliklendirme becerilerini geliştirir.

Hedef Odaklı Toplantı Yönetimi:  Toplantıların daha verimli ve sonuç odaklı yönetilmesini sağlayacak becerileri geliştirir.

Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri: Amaca uygun doğru ve etkili bir şekilde rapor hazırlayıp, yönetim ekibine ve diğer dinleyici gruplarına sunulması için gereken bilgi ve becerileri geliştirir.

Kişisel Vizyon Geliştirme:  Kişisel öncelikleri belirleyip, kurumsal hedeflerle uyumlu yön duygusu kazanarak, net ve zorlayıcı hedeflere odaklanıp, gerçekleştirme becerisini geliştirir.

İş Yönetimi ve Verimlilik: İşi daha verimli yönetebilmek için zaman yönetimi, planlama, proje yönetimi, toplantı yönetimi gibi becerileri etkili olarak kullanabilmeyi sağlar.

MODERATÖR / MODERATÖRLÜK

Moderatör, yönlendirici, konu yöneticisi. Moderatör, toplantı yöneticisi, Divan Başkanı gibi toplantıyı yöneten ve ılımlı tavırları ile toplantılarda, paneller de ve forumlarda adil ve düzenli bir faaliyet olarak beklenen neticenin alınmasını sağlamakla görevlidir.

Moderatör karizmatik ve katılıcılar tarafından otoritesi kabul görecek bir kişi olmalıdır. İyi bir dinleyici olmasının yanı sıra konuları geniş anlamda değerlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

Toplantıların, forumların veya panellerin asıl patronu ve yöneticisi moderatördür. Kuruluşların önem verdiği toplantı ya da moderatörün rol aldığı diğer faaliyetlerin başarılı olması moderatöre bağlıdır. Moderatör ile toplantının başarısı arasında doğrusal orantı vardır.

A – Seçilecek Moderatör şu özellikleri taşımalıdır.

 1. Tarafsız olmalıdır: Ön yargısız olmalıdır, Konuşma konularını belirlemede ve söz vermede tarafsız davranmalıdır,
 2. Otoriter: Konuşmacıları ve dinleyicileri nezaketle idare edecek ve zamanın etkin kullanımını sağlayacaktır. Konunun esasından uzaklaşmaya ve sapmalara izin vermeyecektir.
 3. Özgüven sahibi olmalıdır: toplantı esnasında rahat ve kendine güvenen tavır sergilemelidir.
 4. Doğal ve esnek olmalıdır: Toplantı süresince gelişen durumlara göre uyum gösterecek hızlı düşünme ve adaptasyon yeteneği olmalıdır.
 5. Bilgili olmalıdır: Toplantıyı idare edecek tecrübe ve bilgiye sahip olmalıdır. Çıkan fikirleri paylaşma sürecinde dinleyecek ve fikirleri toparlayacaktır.
 6. Konuyu ve amacı açıkça anlamalıdır: Moderatör konuyu ve amacı çok net şekilde anlamalı ve zamanı ve faaliyetleri amaca ulaşacak şekilde yönlendirmelidir.

B – İyi bir moderatörlüğün ipuçları:

 1. Moderatör düzgün ve etkili Türkçe kullanabilmenin yanı sıra sözsüz iletişim unsurlarını beden dilini, ses tonunu, etkili sunum tekniklerini, zaman yönetimini etkin yapabilmelidir.
 2. Oturma pozisyonunda herkesi görecek ve merkezi yerde olmalı, tüm konuşulanları duyabileceği bir ortamı sağlanmalıdır.
 3. Moderatör siyah veya koyu lacivert takım elbise giymelidir, iş hayatındaki protokol ve görgü kurallarını vakıf olmalı, bu bilgisine dayanarak katılımcı ve dinleyicilere uygun şekilde hitap etmelidir.
 4. Enerjisini sürekli yüksek tutup ve çalışmalardan kopmamalıdır, uyuklama veya başkası ise sohbet ederek toplantının kontrolünü elden kaçırmamalıdır.
 5. Moderatör katılımcılardan kendilerini kısaca tanıtmalarını isteyebilir, Tanıtım şekli toplantının yapısına ve katılımcı miktarına göre yapı değiştirebilir.
 6. Moderatör tüm katılımcıların kendilerini rahat hissetmesini ve tartışmaların tema üzerinde kalmasını sağlamalıdır ve tüm toplantı boyunca konuşulanları gerektiğinde sentezlemelidir.
 7. Yönetim stili olarak insanların rahat edeceği bir stil kullanmakla birlikte gücün ve yönetimin moderatörün elinde olduğunu nezaket ve ses tonu ile ifade edebilmelidir.
 8. Söz vermek ve yapılan konuşmalarda süreyi etkin kullanmak için zaman planlamasını yapan ve zamanı idare eden yetkilidir. Bu konuda önceden mutlaka plan yapmalı ancak uygulamada esneklik ve yeniden düzenlemeyi akışa göre yapacak tecrübesi olmalıdır.
 9. Soru soracak katılımcının sorudan önce uzun girişler yaparak temayı dağıtmasına nezaketi ve tecrübesi ile engel olarak soru sorma noktasına katılımcıyı getirmelidir.
 10. Sorulan soruları kısa ve öz hale getirerek, gerekirse tekrarlayarak konunun dağılmasına müsaade etmemeli ve bu şekilde sorunun tam ve açık hale getirilmesini sağlamalıdır.
 11. Kelime anlamı olarak arabulucu ya da ılımlı yönetici olarak da niteleyebileceğimiz moderatörün en büyük gücü nezaketi ve adil yönetimi olacağından çatışma ortamını daha oluşma aşamasında durdurabilmelidir. Oluşan çatışmaları ise büyütmeden toplantıları idare edebilme yeterliliğine sahip olmalıdır.
 12. Katılımcıların beden dilleri ve tarzları hakkında fikir sahibi olmalı, Kişisel yaklaşımları ve muhtemel olasılıkları önceden tahmin edebilmelidir.
 13. Konu ile ilgili olarak gerektiğinde katılımcıların konu üzerinde görüşlerini sunarak dinleyici ve diğer katılımcıların ilgisini uzun tutmanın yanı sıra çalışmanın daha verimli hale getirilmesini sağlamalıdır.
 14. Mizahı yerinde ve zamanında dozunda kullanmayı bilmelidir.
 15. Benimsediği veya moderatöre doğru gelen hususlarda bile tarafsız kalmalıdır, moderatör konu hakkında kişisel görüşlerini işine karıştırmamalıdır.
 16. Moderatör siyasi düşüncesini, dünya görüşünü, felsefi bakış açısını yansıtmaz.
 17. Moderatör her düşünceye ve bunu belirten insana eşit mesafededir.

C – Moderatör kendi kategorisi içinde düzeni sağlamakla sorumludur.

 1. Moderatör grubun çalışma konularını göz önünde bulundurarak tartışma ve rapor hazırlama aşamasında konu bütünlüğünü sağlamakla görevlidir.
 2. Moderatör müzakere edilmesi gereken başlıklar üzerine salonda bulunanların azami katkı ve katılımlarına özen gösterir, tartışmaya açtıkları başlıklar için, bir zaman planlaması yaparak herkesin görüşlerini açıklama fırsatı sağlamalıdır.
 3. Katılımcıların konu/konu başlıklarına yoğunlaşması esas alınarak müzakerelerden verimli sonuçlar elde edilmesi, uygulamada yenilikler getirebilecek teklif ve önerilerin önü açılmalıdır.
 4. çalışma gruplarından gelen görüş, teklif ve önerilerin mükerrer olanları süzülerek netleştirilmeleri sağlanır.